بیوگرافی

نقالی، قدیمی ترین و اصیل ترین شکل داستان سرایی نمایشی ایران است.نقالی عبارتست از نقل یک واقعه یا قصه به شعر یا به نثر با حرکات و حالات و بیان مناسب در برابر جمع.نقالی با تمهیداتی چون بیان داستان های قهرمانان بزرگ ، لطف بیان، موسیقی، تسلط روحی برجمع، گفتن نکات تلخ و شیرین و مسایل مختلف، حرکات و حالات نمایشی ،  به نحوی که بیننده، در هر لحظه او رابه جای یکی از قهرمانان داستان ببیند، به سرگرم‌کردن و تهییج احساسات و عواطف بینندگان و شنوندگان می پردازد.به عبارت روشن‌تر ، نقالی بیش از تکیه بر منطق نمایشگران ، بر احساسات و عواطف تماشاگران تکیه داردنقالی در پیش از اسلام به گوسان ها می رسد.گوسان ها ،نقالان دوره گردی بودند که با کمک یک ساز

مستند پژوهشی میراث کهن
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
میراث فرهنگی ناملموس

نقالی، قدیمی ترین و اصیل ترین شکل داستان سرایی نمایشی ایران است.نقالی عبارتست از نقل یک واقعه یا قصه به شعر یا به نثر با حرکات و حالات و بیان مناسب در برابر جمع.نقالی با تمهیداتی چون بیان داستان های قهرمانان بزرگ ، لطف بیان، موسیقی، تسلط روحی برجمع، گفتن نکات تلخ و شیرین و مسایل مختلف، حرکات و حالات نمایشی ،  به نحوی که بیننده، در هر لحظه او رابه جای یکی از قهرمانان داستان ببیند، به سرگرم‌کردن و تهییج احساسات و عواطف بینندگان و شنوندگان می پردازد.به عبارت روشن‌تر ، نقالی بیش از تکیه بر منطق نمایشگران ، بر احساسات و عواطف تماشاگران تکیه داردنقالی در پیش از اسلام به گوسان ها می رسد.گوسان ها ،نقالان دوره گردی بودند که با کمک یک ساز

    ارسال یک درخواست.

    ما الهام بخش و کمک خواهیم کرد.

    مشتریان چه می گویند

    گوش دهید به آنچه مشتریان ما در مورد کیفیت خدمات ما می گویند.